top of page

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Ak ste sa na Befresh.sk s.r.o. obrátili prostredníctvom e-mailu, prihlásili ste sa na odoberanie nášho newslettra, objednali tortu, prípadne tovar z eshopu alebo ste návštevník našej webovej stránky, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje.

 

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

 

Kto sme?

Sme Befresh.sk s. r.o., zapísaná na OR SR Okresného súdu Bratislava I., Vložka číslo:  91576/B, so sídlom na ulici Balkánska 144, 85110 Bratislava, IČO: 47 381 175, DIČ: 2023863116, IČ DPH: SK2023863116. Sme správcom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete email a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

 

Ako nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: befresh@befresh.sk alebo poštou na adresu Befresh.sk, Balkánska 144, 85110 Bratislava.

 

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

• ste sa prihlásili na odoberanie nášho newslettra,

• ste si objednali tortu,

• ste si objednali tovar z eshopu,

• ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,

• ste návštevník našej webovej stránky,

• ste s nami uzatvorili zmluvu.

 

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaní vy sami, napríklad prihlásením sa na odoberanie nášho newslettra cez webovú stránku, či objednaním tovaru, služieb.

 

Aké osobné údaje spracovávame?

• Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

• Pri objednávkach spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.

• Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.

 

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje v rozsahu: vaše meno, priezvisko, e-mail, doručovaciu adresu, mobilný telefón (fakturačné údaje), zakúpený produkt, spôsob doručenia nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. dodanie tovaru)

 • Vedenie účtovníctva - pokiaľ ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • Marketing - zasielanie newletterov: vaše osobné údaje (email, meno a mesto, kde bývate), na čo klikáte v emailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných oznámení/ponúk. Pokiaľ ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože oprávnene sa domnievame, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile. 

 • Fotografická dokumentácia na základe súhlasu - len na základe vášho súhlasu môžme uverejniť fotografickú dokumentáciu na našich weboch, facebookových, instagramových resp. iných sociálnych sieťach a to pod dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.

 

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neurčí dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo a sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaj?

Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.

V prípade, že ste náš klient, objednali ste si od nás tortu, tovar alebo službu a týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme, aké máme novinky.

 

V prípade, že máte s Befresh.sk uzatvorenú zmluvu, vaše údaje spracúvame na základe zmluvy.

 

Cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Prijali sme a udržujeme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, či poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad zaslanie toriet, tovaru) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.

Sú nimi: wix.com, facebook, google, superfaktura, účtovnícka firma, CityCourier, Slovenská pošta

 

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejneniea/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

 

Miesto spracovania osobných údajov:

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

 

Vaše práva:

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.

 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.

 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.

 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.

 • Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.

 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.

 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.

 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na befresh@befresh.sk, alebo list poštou na adresu: Befresh.sk, Balkánska 144, 85110 Bratislava.

 

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

 

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

 

Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana.

 

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018.

 

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

bottom of page